Žádost ze dne 26. 7. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
dovolujeme si se na Vás touto cestou obrátit s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
Městská část Praha 3 patří mezi subjekty, jež mají povinnost poskytovat informace podle § 2 odst. 1 zákona a zároveň není dán žádný z důvodů stanovených zákonem (zejm. § 11) nebo jiným právním předpisem, který by zakládal možnost či povinnost Městské části Praha 3 žádost o poskytnutí níže uvedených informací odmítnout.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsou splněny všechny zákonem požadované podmínky a dovolujeme si tímto Městskou část Praha 3 požádat o poskytnutí následujících informací:

 • i) Podle Programu 25. jednání Rady hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) konaného dne 27. 6. 2017, bod 28 byl na tomto jednání projednán návrh obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého by mělo dojít k „odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3 (veřejné osvětlení)“. Podle Zápisu z tohoto jednání byl tento návrh schválen Usnesením Rady hl. města Prahy č. 1630.
  V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme Vás požádat o veškeré podklady, dokumenty a informace k tomuto návrhu, které má Městská část Praha 3 k dispozici.
 • ii) Podle Programu 25. jednání Rady HMP konaného dne 27. 6. 2017, bod 16 byl na tomto jednání projednán návrh na: „navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu úspor energie EFEKT 2017 určený pro MČ HMP a poskytnutí neinvestiční dotace MČ Praha 3.“ Podle Zápisu z tohoto jednání byl tento návrh schválen Usnesením Rady hl. města Prahy č. 1617.
  V návaznosti na výše uvedené si Vás dovolujeme požádat o veškeré dokumenty a podklady týkající se této neinvestiční dotace poskytnuté Městské části Praha 3 z rozpočtu Ministerstva průmyslu v rámci dotačního programu EFEKT 2017, které má Městská část Praha 3 k dispozici.
  V případě, že tyto skutečnosti nevyplývají z výše vyžádaných dokumentů, dovolujeme si rovněž požádat o sdělení následujících informací:
  • Jaké dotace a v jaké výši byla Městské části Praha 3 poskytnuta z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu úspor energie EFEKT 2017?
  • Na které projekty by měla být tato dotace využita?

Tímto Vás žádáme o poskytnutí výše uvedených informací, podkladů a dokumentů a v případě, že dotazované skutečnosti nebudou z těchto podkladů jasně vyplývat, též o poskytnutí odpovědí na výše uvedené dotazy.
Náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací jsme připraveni v souladu s ustanovením § 17 zákona uhradit. Vyžádané informace nám prosím doručte na adresu našeho sídla uvedenou v záhlaví této žádosti, případně na emailovou adresu jozef.miklosko@p-w.cz. V případě nejasností či doplňujících dotazů, které by k této žádosti vyvstaly, se na nás neváhejte obrátit.

Za vyřízení této žádosti předem děkujeme.

S úctou

JUDr. Jozef Mikloško, LL.M., advokát
Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. 


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 30.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci podklady k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, bod 28 na 25. jednání Rady HMP a neinvestiční dotace, schválené v bodu 16 na 25. jednání Rady HMP, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K bodu 1 Vaší žádosti

 • Předmětem odejmutí správy svěřené věci z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 3, dle Usnesení RHMP č. 1630 ze dne 27.6.2017, jsou stavby veřejného osvětlení nově vybudované v rámci výše uvedených úprav stávajících přechodů pro chodce, neboť městská část Praha 3 není vlastníkem ani správcem liniové stavby veřejného osvětlení. Tím je samo hlavní město Praha, které má pro tyto účely pověřeného správce. V rámci investiční akce MČ P3 byly z důvodů zvýšení dopravní bezpečnosti upraveny přechody pro chodce ve zmiňovaných lokalitách. Realizaci výstavby přisvětlení a stavební úpravy křižovatek včetně technické přípravy zajišťovala společnost Pražské služby, a.s.

 • Odbor majetku ÚMČ Praha 3 předával hlavnímu městu dokumentaci, která je přiložena k předmětnému usnesení (viz. příloha). Další dokumenty zasíláme v příloze.

K bodu 2 Vaší žádosti

 • požadované informace zasíláme v příloze.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního


Příloha: faktura-anonymizace, Smlouva-anonymizace, usnesení Rady MČ-anonymizace, územní souhlas-anonymizace, zápis o převzetí díla –anonymizace, přidělení dotace EFEKT-anonymizace, úprava rozpočtu P3 EFEKT, Usnesení_Rady_HMP Usnesení_č.1618, Usnesení_Rady_HMP Usnesení_č.163

Související dokumenty