Žádost ze dne 21. 6. 2017

Vážení,

 

tímto si Vás dovoluji požádat o informace ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to informace, zda  bylo příslušným  odborem Vašeho  úřadu vykonávajícím    přenesenou  působnost na  úseku  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o   územním   plánování a   stavebním   řádu, v platném znění,  vydáno  jakékoli  veřejnoprávní   rozhodnutí  či  jiný obdobný úkon, tj. např.  územní  rozhodnutí,  územní  souhlas,  stavební  povolení, kolaudační souhlas atd. týkající se pozemků parc.č. 2847/2, 2834/7,  2834/8, 2846/1, 2846/3, 2846/2 a 2844 v k.ú. Žižkov a staveb, které jsou na nich umístěny, a to v období od  1. 1. 2010 do dnešního dne.


 

Dne 21.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci veřejnoprávní rozhodnutí týkající se pozemků parc. č. 2847/2, 2834/7, 2834/8, 2846/1, 2846/3, 2846//2 a 2844, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-    jedná se o dokumenty (viz. příloha):
Rozhodnutí - Stavební povolení č.j. OV/1267/2012/Kw ze dne 16. 07. 2012 (PM 23. 08. 2012) pro stavbu: „Přístavba na pozemcích č.parc. 2846/1, 2848/2 a 2834/4 k.ú. Žižkov, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2776, kú. Žižkov, Luční 7a, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření zdravotnického zařízení“

Rozhodnutí – Povolení zkušebního provozu č.j. OV/2226, 2572/2013/Kw ze dne 13. 12. 2013 (PM 01. 01. 2014) pro stavbu: „Přístavba na pozemcích č.parc. 2846/1, 2848/2 a 2834/4 k.ú. Žižkov, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2776, kú. Žižkov, Luční 7a, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření zdravotnického zařízení“

Osvědčení – Kolaudační souhlas č.j. OV/2753/2013/Kw ze dne 17. 02. 2014 pro stavbu: „Přístavba na pozemcích č.parc. 2846/1, 2848/2 a 2834/4 k.ú. Žižkov, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2776, kú. Žižkov, Luční 7a, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření zdravotnického zařízení“ – I.Etapa

Osvědčení – Kolaudační souhlas č.j. OV/1464,720/2014/Kw ze dne 25. 07. 2014 pro stavbu: „Přístavba na pozemcích č.parc. 2846/1, 2848/2 a 2834/4 k.ú. Žižkov, nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 2776, kú. Žižkov, Luční 7a, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření zdravotnického zařízení“ – II.Etapa


Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního


Příloha: 12- Luční 7a-nást.příst.-2776-ž, 13- Luční 7a-zkušeb.provoz-2776-Ž, 14- Luční 7a-K.S.-2776-Ž,    14- Luční 7a-K.S.II- 2776-Ž

 

Související dokumenty