Žádost ze dne 2. 8. 2017

Dobrý den,

jsem nájemcem bytu na adrese Praha 3 Českobratrská 274/9 ve vlastnictví MěČ Praha 3. V současné době probíhá částečná rekonstrukce jednolitého bloku domů s vchody na adresách Praha 3 Rokycanova  18, Sabinova 10 a 8, Českobratrská 7, 9 a 11.  Měl jsem informace o tom, že privatizace všech výše uvedených domů bude následovat po rekonstrukci.  Rekonstrukce výše uvedeného bloku domů je jednou akcí, skončena není, nadále probíhá, přesto jsem se dozvěděl, že radou MěČ Praha 3 dne 19.7. 2017 byl schválen záměr prodeje jen domů s vchody z Rokycanovy a Sabinovy ulice, ačkoliv v usnesení rady č. 688 z 26.9. 2016 byl schválen harmonogram prodeje celého bloku.  Žádám tímto dle zákona 106/1999 Sb. o sdělení proč zároveň nebyla zároveň schválena privatizace domů s vchody z Českobratrské, co schválení brání a případně na jaký termín je nařízeno jednání rady MěČ Praha 3 ke schválení záměru privatizace domů s vchody z Českobratrské. Vstupní  informace k dotazu jsem zjistil z Žižkovských listů  a stránek MěČ Praha 3 (viz webové adresa dole a příloha). Odpověď očekávám v zákonné lhůtě na tento mail.

Předem děkuji za odpověď

 


Dne 2.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci privatizace domů Českobratrská ulice, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • Blok domů Českobratrská, Sabinova, Rokycanova nebude privatizován jako jeden celek.Snahou MČ Praha 3 je privatizovat co nejmenší stavebně technické celky, a to s ohledem na možnost rozhodování budoucích vlastníků v rámci nově vzniklých SVJ. Byty v domě Českobratrská 274/9 budou privatizovány společně s jednotkami v domě Českobratrská 272/7 (domy jsou propojeny v suterénu, tvoří tedy jeden celek).

 

  • Radou MČ Praha 3 byl schválen záměr prodeje domů Sabinova 10, Sabinova 8, Rokycanova 18 dne 19.7.2017. Schválení záměru prodeje jednotek znamená pouze to, že městská souhlasí s jejich budoucím prodejem. Nejde tedy o schválení privatizace (vlastního prodeje). Záměr prodeje jednotek v domech Českobratrská 7 a Českobratrská 9 bude předložen na jednání RMČ ke schválení dne 30.8.2017 samostatně. Rekonstrukce výše uvedeného bloku domů není sice dokončena, tj. ani kolaudována, to však nebrání tomu, aby RMČ záměr budoucího prodeje bytů v těchto domech schválila.

 

  • Kolaudační souhlas bude vydáván nejen na stavební úpravy domů, ale i na úpravy přilehlých pozemků, které se budou realizovat ve vnitrobloku. S úpravami pozemků souvisí změna jejich hranic. Nově vzniklé pozemky musí být zapsány v katastru nemovitostí, což si vyžádá určitý čas. Před vydáním kolaudačních souhlasů a vydání příslušných rozhodnutí katastrálního úřadu nelze zahájit proces privatizace.

 

  • O samotném zahájení přípravy privatizace budete, stejně jako ostatní nájemci, informován dopisem, ve kterém budou uvedeny základní informace o dalším postupu privatizace bytů v dotčených domech.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního