Žádost ze dne 2. 6. 2017

Vážení,

společnost česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 , se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623, tímto s odkazem na ustanovení

§ 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , v platném znění,

podává žádost o poskytnutí informace, a to konkrétně

seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichž máte majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž máte samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby, případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.

Žádáme o doručení výše uvedené informace do naší datové schránky qa7425t.

Za vyhovění této žádosti předem děkujeme.

S pozdravem

česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Dne 2.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci - seznam právnických osob splňujících podmínky § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., v nichž má MČ Praha 3 majetkovou účast, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

MČ Praha 3 má majetkovou účast, definovanou ve Vaší žádosti, ve společnostech:

 

  • Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., IČ: 28954866
  • Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., IČ: 28533062   
  •  
  • Ing. Mgr. Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního