Žádost ze dne 16. 6. 2017

Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s usnesení RMČP3 č.355 ze
dne 12.6.2017, č.j.386/2017 týkající se záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 4435/20 v k.ú. Žižkov bych Vás chtěl požádat o zaslání kopie
znaleckého posudku č. 361-78/2016 ze dne 3.11.2016, který byl vyhotoven
za účelem vyčíslení výše bezdůvodného obohacení společnosti Šeber s.r.o.
IČO 28401727.

Zároveň tímto žádám o poskytnutí příloh č.2 a 3 k Dohodě o narovnání,
jež má paní starostka uloženo RMČP3 podepsat se společností Šeber s.r.o.
a znění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4435/20 v k.ú. Žižkov
společnosti ŠEBER s.r.o., IČ 284 01 727 (schválené jako bod č.1 usnesení
RMČP3 č.355), které mi v rámci žádosti ze dne 14.6.2017 nebylo
poskytnuto, ač jsem o něj žádal.