Žádost ze dne 14. 7. 2017

Dobrý den,

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) -
pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo
využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle
zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím
daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor
Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím
soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s
konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb
stejného exekutora, a pokud ano, jakého.


Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem,

 


Dne 14.7.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci vymáhání daňových nedoplatků, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

 

- při vymáhání daňových nedoplatků na místních poplatcích a pokutách postupujeme dle zákona

  č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

- odbor ekonomický, oddělení poplatků MČ Praha 3, vymáhá daňové nedoplatky, které vznikly na místních

  poplatcích nebo pokutách sám, popř. prostřednictvím soudního exekutora, nepředáváme k vymáhání

  celní správě,

- v případě vymáhání prostřednictvím soudního exekutora má MČ Praha 3 uzavřenou smlouvu se soudním

  exekutorem JUDr. Ingrid Švecovou, IČ: 68404441.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního