nadměrný hluk

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali platí v domech, které dosud vlastní Městská část Praha 3, nějaký domovní řád, případně, zdali je možné mi ho touto cestou zaslat. (Konkrétně mi jde o hlučné domácí práce v neděli a o svátcích, případně hodiny tzv. nočního klidu.) Děkuji

Domovní řád upravovala v minulosti vyhláška Národního výboru hlavního města Prahy č. 1/1974 Sb. NVP, kterou se vydává domovní řád.  Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 14/1999 hl. města Prahy.  S účinností od 1.7.1999 není existence domovního řádu upravena žádným právním předpisem.  Záleží pouze na vlastníkovi domu, zda si nějaký domovní řád schválí.  Městská část Praha 3 žádný domovní řád pro své byty schválený nemá. 

Rušení klidu o víkendu a svátcích nutno posuzovat podle obecných ustanovení občanského zákoníku.  

§ 690 občanského zákoníku:

Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv.

Rušení nočního klidu je přestupkem podle § 47 odst. 1, písm. b) zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích:

§ 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.

Pojem rušení nočního klidu je subjektivní a vychází z určitého konsenzu společnosti na tom, co a v kterou denní dobu, příp. ve které hodiny, je rušením nočního klidu. Panuje úzus, že dobou nočního klidu je interval 22,00 hod. - 06,00 hod. a přes neexistenci normy, která by v současné době danou otázku výslovně upravovala, zde zpravidla nevznikají spory (byť si lze představit místa, kde považují za počátek nočního klidu hodinu dřívější i pozdější nebo kde se vzhledem k místním podmínkám nebo ročnímu období bude doba nočního klidu chýlit ke konci již kolem páté hodiny ranní). Jako určité vodítko při výkladu pojmu noční klid může s odkazem na potřebu jednotného a systematického výkladu právního řádu sloužit i § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, kde se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi noční dobou rozumí doba mezi 22,00 a 06,00 hodinou.

Problematičtější je definice, resp. vyhodnocení, co už je rušením, a to rušením, které by v takové míře porušovalo nebo ohrožovalo zájem chráněný zákonem, resp. zájem společnosti (§ 2 odst. 1 zákona o přestupcích), že půjde o přestupek. I rušení je subjektivní kategorií a jiný bude pohled na rušení nočního klidu v těsném sousedství zábavního centra a jiný v zahradní čtvrti nebo poklidné obci. V zásadě by se mělo přihlížet k hluku běžně se vyskytujícímu na daném místě (běžný provoz na ulici, běžné užívání domů, bytů, běžný hovor, běžné projevy domácích zvířat atd.), a dále k hluku, jehož výskyt na daném místě nelze ovlivnit (vlaky, auta, průmyslové provozy), oproti hluku, který z těchto v místě obvyklých mezí už vybočuje a kde zároveň původce hluku mohl jeho produkci ovlivnit nebo jí zabránit (křik na ulici, hlasitá hudební produkce, převracení popelnic apod.).

Mgr. Harapát