Stavební povolení

Dobrý den, bydlím na Vinohradské 1704/98. Chystám se rekonstrukci bytu bez výrazných stavebních úprav. Rekonstrukci bude zařizovat firma. Můj dotaz se týká možnosti povolení stání pro dodávku se stavebním materiálem pro pracovníky firmy. Jestli si ho musí zařídit vedoucí firmy, nebo já jako majitel nemovitosti. A dále žádám o sdělení dalších podrobností. Děkuji za odpověď

Vážený pane Klofáči,
k Vašemu mailovému dotazu sděluji následující. Pro stání vozidel (resp. dodávek se stavebním materiálem) se žádná povolení ve věci zvláštního užívání komunikace nevydávají. Stání vozidel v dané lokalitě - zóně placeného stání (oblast 3) - je umožněno buď držitelům rezidenčních karet (tzv. modrá zóna) nebo návštěvníkům s platným parkovacím lístkem. Pokud se jedná konkrétně o ulici Vinohradskou, tak v úseku domů č. 89/90 - 1704/98 jsou vyhrazená parkovací krátkodobá stání (max. 2 h) pro návštěvníky zpoplatněná ve dnech pondělí až pátek v období 08:00 - 18:00 h. a v sobotu v období 08:00 - 12:00 h.

Pokud si přeci jenom chcete požádat o povolení zvláštního užívání komunikace, např. z důvodu umístění kontejneru nebo zařízení staveniště, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad, kterým je buď náš odbor, tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, nebo Odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy. Našeho odboru se týkají zábory všechny zábory pozemních komunikací s výjimkou záborů na vozovkách I. třídy, mezi které patří i komunikace Vinohradská. Zábory na vozovkách I. třídy, stejně tak jako umístění dopravního značení na těchto komunikacích, vyřizuje výše uvedený Odbor dopravních agend MHMP, který sídlí na adrese Jungmannova 29/35 Praha 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb., hl. m. Prahy a činí 10,- Kč/m2 a den. Další poplatek se hradí správci pozemku, tj. Technické správě komunikací hl. m. Prahy. 

Pro povolení zvláštního užívání komunikace na chodníku je prvořadou podmínkou zachování průchozího profilu pro chodce v šíři min. 1,5 m, do kterého nesmí zasahovat žádný sloup veřejného osvětlení, dopravní značka, strom, atp. (min. šíře může být zvětšena dle lokality a frekvence chodců).

Dále je nutné podat řádně vyplněnou žádost včetně doložení potřebných náležitostí (nájemní smlouva s vlastníkem pozemku, tj. s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, situační schéma se zákresem záboru , plná moc pro vyřízení písemnosti jménem žadatele). Žádost by měl podat zhotovitel, příp. lze zplnomocnit žadatele (u fyzických osob a fyzických osob podnikajících je nutná ověřená plná moc).

S pozdravem
Václav Sedlák (Odbor dopravy / oddělení silničního úřadu)