cena za metr čtvereční

V jakém rozmezí se pohybují ceny za m2 pro rok 2012 v privatizovaných bytech? Kde bych tuto informaci našla? Děkuji za odpověď.

Vážená paní, k Vašemu dotazu ohledně ceny za m2 za prodej privatizovaných bytů pro rok 2012 Vám sdělujeme následující.

Ocenění bytových jednotek v privatizovaných domech se provádí podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, schváleného usnesením Zastupitelstva městské části č. 178 ze dne 20.12.2011, v souladu s platnými právními předpisy o oceňování nemovitostí v době přijetí záměru prodeje, znaleckým posudkem.

Ve znaleckém posudku jsou bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy oceňovány porovnávací metodou jako cena v čase a místě obvyklá, u níž se dále přihlíží zejména k funkčnosti, technickému stavu, morálnímu opotřebení a umístění oceňované nemovitosti. Takto zjištěný cenový základ, je dále upravován soustavou korekčních koeficientů.

Cena spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku, případně dalších věcně příslušných pozemcích, se určuje na podkladě cenové mapy pozemků. Z této ceny za převáděné pozemky není poskytována sleva.

Vzhledem ke způsobu ocenění privatizovaných bytových jednotek nelze tedy předem pro daný rok stanovit rozmezí výše ceny za m2 podlahové plochy bytové jednotky.

Stanovení ceny obvyklé představuje cenu současnou – časovou, která může doznat změn v průběhu kalendářního roku nejen změnou časového horizontu, ale i vlivem dalších faktorů.

S ohledem na výše uvedené není možno předem stanovit v jakém rozmezí se budou pohybovat ceny m2 pro rok 2012 u bytových jednotek, jenž budou privatizovány.

S pozdravem
Jindřiška Labáthová (Odbor majetku, oddělení právní a privatizace)