ředitel: Mgr. Pavel Dobeš
tel.: 222 587 690
e-mail: info@zsprazacka.cz
web: www.zsprazacka.cz
vzdělávací program: ŠVP ZŠ Pražačka

Výuka Aj od 1. roč., Nj od 7. roč. jako druhý cizí jazyk. Vedle běžných tříd jsou na II. stupni otevírány i specializované třídy pro žáky s poruchami učení. Pro předškoláky funguje přípravná třída. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Pořádáme školy v přírodě, exkurze a výlety.

Vybavení: počítačové a odborné pracovny, učebny s interaktivními tabulemi, zrekonstruovaný školní dvůr a zahrada, nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V těsné blízkosti ZŠ je Sportovní a rekreační areál Pražačka s bazénem, který je využíván v hodinách Tv na I. i II. stupni.

Zájmová a mimoškolní činnost: adventní jarmark, mikulášská besídka, masopustní průvod, kroužky: sportovní, počítačový, keramický, florbal, aerobik, badminton, volejbal, street a break dance – některé z nich organizuje přímo škola, jiné zajišťuje DDM Ulita ve škole.

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod.

Školní jídelna: výběr ze 2 jídel.