Usnesení zastupitelstva č. 158 ze dne 27.9. 2011

ke změně objemu rozpočtu roku 2011

č.j.: 632/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 158

ze dne 27. 9. 2011

ke změně objemu rozpočtu roku 2011

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

1. vedoucí OE

1. 1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části