Usnesení zastupitelstva č. 157 ze dne 27.9. 2011

k výběrovému řízení pro rok 2011 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti nad 50.000,-Kč

č.j.: 558/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 157

ze dne 27. 9. 2011

k výběrovému řízení pro rok 2011 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP, V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti nad 50.000,-Kč

 

Zastupitelstvo městské části

I.        b e r e   n a   v ě d o m í

zápis z jednání výběrové komise k přidělení dotací jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na území MČ Praha 3 ze dne 30.6.2011

II.      s c h v a l u j e

 

výši přidělených dotací uvedeným subjektům dle přílohy tohoto usnesení

III.      u k l á d á

 

 1. vedoucí OSV

 1.1  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

2. vedoucí OE

2.1.  vyplatit schválené výše přidělených dotací

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části