Usnesení zastupitelstva č. 156 ze dne 27.9. 2011

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

č.j.: 659/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 156

ze dne 27. 9. 2011

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

 

Zastupitelstvo městské části

I.        s c h v a l u j e

 

poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Cesta domů, Hospicové občanské sdružení, Bubenská 3, Praha 7

ve výši 2000,- Kč

příspěvek na provoz hospicového centra

II.       u k l á d á

 1. vedoucímu OE

           zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

 2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

           podepsat příslušnou darovací smlouvu

 

 

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části