Usnesení zastupitelstva č. 155 ze dne 27.9. 2011

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

č.j.: 647/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 155

ze dne 27. 9. 2011

k dodatku č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.                 b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.              s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.          u k l á d á

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 3  zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části