Usnesení zastupitelstva č. 154 ze dne 27.9. 2011

k aktualizaci Zásad  Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3

č.j.: 630/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 154

ze dne 27. 9. 2011

k aktualizaci Zásad  Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

aktualizaci Zásad Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3 dle přílohy,  která je součástí tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části