Usnesení zastupitelstva č. 153 ze dne 27.9. 2011

k návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání S 574/10 s Ivanem Pospíchalem

č.j.: 659/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 153

ze dne 27. 9. 2011

k návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání S 574/10 s Ivanem Pospíchalem

 

Zastupitelstvo městské části

 

I.       schvaluje

návrh Dodatku č. 1 k  Dohodě o vyrovnání S 574/10 s Ivanem Pospíchalem, která je přílohou tohoto usnesení

II.      ukládá

          1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat shora citovaný Dodatek č. 1 k  Dohodě o vyrovnání  S 574/10  s Ivanem Pospíchalem

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části