Usnesení zastupitelstva č. 152 ze dne 27.9. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domu na území MČ Praha 3

č.j.: 625/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 152

ze dne 27. 9. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domu na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

Poskytnutí návratné bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

         1. odboru ekonomickému

         1.1. připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu

2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         2.1. podepsat příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu

 

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části