Usnesení zastupitelstva č. 151 ze dne 27.9. 2011

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 604/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 151

ze dne 27. 9. 2011

 

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

 

Zastupitelstvo městské části

 

I.       s c h v a l u j e

 

poskytnutí darů z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. odboru ekonomickému

         1.1. připravit příslušné smlouvy o darech s vlastníky domů

         2. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

         2.1. podepsat příslušné smlouvy o darech s vlastníky domů

   

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části