Usnesení zastupitelstva č. 150 ze dne 27.9. 2011

k poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3

č.j.: 649/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 150

ze dne 27. 9. 2011

 

k poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

poskytnutí přímé adresné finanční podpory dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

odboru bytů a nebytových prostor

informovat žadatele o schválení přímé adresné finanční podpory

  

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části