Usnesení zastupitelstva č.214 ze dne 20.12. 2011

k dodatku  č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

č.j.: 766/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 214

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku  č. 3 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace   Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400,  uvedený v příloze tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400  tak,  jak je uveden v příloze tohoto usnesení

III.    u k l á d á

1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 3 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

                                      starostka městské části