Usnesení zastupitelstva č.213 ze dne 20.12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

č.j.: 764/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 213

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku č. 2 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace  Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Zastupitelstvo městské části

        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek    zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace  Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685,  uvedený v příloze  tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek  zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 tak,  jak je uvedena v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladiskavě  Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

                                      starostka městské části