Usnesení zastupitelstva č.207 ze dne 20.12. 2011

k dodatku č. 5 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Základní   škola a mateřská škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

č.j.: 840/2011

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 207

ze dne 20. 12. 2011

k dodatku č. 5 zřizovací  listiny   příspěvkové    organizace     Základní   škola a mateřská škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

 

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek   zřizovací    listiny    příspěvkové   organizace   Základní    škola a mateřská škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121uvedený v příloze tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 tak,  jak je uveden v příloze  tohoto usnesení

III.    u k l á d á

 

1. Ing. Vladislavě Hujové , starostce městské části

1.1. podepsat dodatek č. 5 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á

  starostka městské části