Usnesení zastupitelstva č. 535 ze dne 30.9. 2010

ke jmenování kronikáře městské části Praha 3  

č.j.: 809/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 535

ze dne 30.9.2010

 

ke jmenování kronikáře městské části Praha 3  

 

Zastupitelstvo  městské části

I.      b e r e    n a    v ě d o m í

    doporučení Rady MČ Praha 3  na jmenování pana PhDr. Jana Vlka kronikářem městské části Praha 3

II.    j m e n u j e

   pana PhDr. Jana Vlka  kronikářem městské části Praha 3

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části