Usnesení zastupitelstva č. 534 ze dne 30.9. 2010

k programu regenerace Městské části Praha 3 – městské památkové zóny

č.j.: 766/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 534

ze dne 30.9.2010

k programu regenerace Městské části Praha 3 – městské památkové zóny

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       b e r e    n a    v ě d o m í

 

          doporučení Rady MČ Praha 3 schválit Program regenerace Městské části Praha 3 -městské památkové zóny

 

 

II.      s c h v a l u j e

 

         Program regenerace Městské části Praha 3 - městské  památkové zóny    

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části