Usnesení zastupitelstva č. 533 ze dne 30.9. 2010

k přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

č.j.: 730/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 533

ze dne 30.9.2010

k přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. poskytnutého městské části Praha 3 na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“

Zastupitelstvo městské části

I.            s c h v a l u j e

 

přijetí peněžitého daru od České spořitelny, a.s. na kulturní akci „Žižkovský výtvarný salón 2010“ pořádanou městskou částí Praha 3, a to ve výši 20.000,- Kč, dle přílohy tohoto usnesení

 

II.         u k l á d á

 

1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části