Usnesení zastupitelstva č. 532 ze dne 30.9. 2010

ke zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

č.j.: 773/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 532

ze dne 30.9.2010

ke zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e

 

         zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 s nadační listinou, která je přílohou tohoto usnesení

  

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části