Usnesení zastupitelstva č. 531 ze dne 30.9. 2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

č.j.: 755/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 531

ze dne 30.9.2010

ke změně objemu rozpočtu roku 2010

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

         změnu objemu rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 dle přílohy  tohoto usnesení

II.      u k l á d á

 

         1. vedoucí ekonomického odboru

         1.1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části