Usnesení zastupitelstva č. 530 ze dne 30.9. 2010

k přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3“

č.j.: 811/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 530

ze dne 30.9.2010

k přijetí dotace na projekt „Zkvalitnění řízení lidských zdrojů Úřadu městské části Praha 3“

Zastupitelstvo městské části

I.       s c h v a l u j e 

 

1.               přijetí dotace ve výši 903.703,00 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23/57, vydaného Ministerstvem vnitra,  které je přílohou tohoto usnesení

2.               spolufinancování tohoto projektu do výše 15 % celkových uskutečněných způsobilých výdajů z rozpočtu městské části Praha 3, tj. 159.477,00 K

II.      u k l á d á

 

         1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. podepsat prohlášení příjemce dotace

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části