Usnesení zastupitelstva č. 46 ze dne 21.12. 2010

k dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

č.j.: 76/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 46

ze dne 21. 12. 2010

k dodatku č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

 

Zastupitelstvo městské části        

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek  zřizovací    listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614,  uvedý v příloze č.1 tohoto usnesení

 

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 tak,  jak je uveden v příloze č.1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 5 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části