Usnesení zastupitelstva č. 44 ze dne 21.12. 2010

k dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

č.j.: 78/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 44

ze dne 21. 12. 2010

k dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697

Zastupitelstvo městské části

           

 

I.       b e r e   n a   v ě d o m í 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.      s c h v a l u j e

 

dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 tak, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.    u k l á d á

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek  č. 2 zřizovací listiny

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části