Usnesení zastupitelstva č. 41 ze dne 21.12. 2010

k Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň

č.j.: 73/2010

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 41

ze dne 21. 12. 2010

k Dodatku č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e  

dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově –  koncertní a výstavní síň, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.      u k l á d á

Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části

podepsat dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Atrium na Žižkově – koncertní a výstavní síň, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

Ing. Vladislava H u j o v á
starostka městské části