Usnesení ZMČ č. 435 ze dne 8.4.2010

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1737/3 v k.ú. Žižkov

č.j.: 143/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 435

ze dne 8.4.2010

 

k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1737/3 v k.ú. Žižkov

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       schvaluje

 

         žádost o svěření pozemku parc.č. 1737/3 v k.ú. Žižkov

 

 

II.      ukládá

 

1.M. Kozumplíkové, starostce městské části

1.1. požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření výše uvedeného pozemku

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části