Usnesení ZMČ č. 433 ze dne 8.4.2010

k prodeji budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667

č.j.: 102/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 433

ze dne 8.4.2010

 

k prodeji budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667

 

 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

  1.        schvaluje

 

              prodej budovy s č.p. 2112 postavené na pozemku parc. č. 3813, včetně pozemku parc. č. 3813 a pozemku parc. č. 3812, vše v k.ú. Vinohrady, společnosti AMBULATORIUM Vinohrady, a.s., IČ 282 23 667, za cenu stanovenou dohodou ve výši 8 700 000 Kč

 

 

     II.     ukládá

 

              1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

              1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části

 

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části