Usnesení ZMČ č. 432 ze dne 8.4.2010

k Dohodě o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 01.06.2007

č.j.: 90/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 432

ze dne 8.4.2010

 

k Dohodě o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 01.06.2007

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e

 

         znění Dohody o změně účastníků Smlouvy o půjčce z Fondu obnovy a rozvoje městské části Praha 3 č. S/494/07 ze dne 01.06.2007 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městskéčásti

         1.1. podepsat příslušnou dohodu

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části