Usnesení ZMČ č. 431 ze dne 8.4.2010

Usnesení ZMČ č. 410 ze dne 8.4.2010 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

č.j.: 210/2010

 

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3

Zastupitelstvo městské části

 

U S N E S E N Í

 

č. 431

ze dne 8.4.2010

 

k dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3

 

 

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.       s c h v a l u j e 

 

         dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

II.      u k l á d á

 

         1. M. Kozumplíkové, starostce městské části

         1.1. podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o půjčce současně se zástavní smlouvou ve smyslu článku 3., odstavec 1. tohoto dodatku

 

 

Milena  K o z u m p l í k o v á

starostka městské části