Usnesení ZMČ č. 390 ze dne 8.12.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 dodatkem č. 1

č.j.: 853/2009
 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 390
ze dne 8.12.2009
 
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 dodatkem č. 1
 
 
Zastupitelstvo městské části
           
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í 
 
změnu  zřizovací  listiny  příspěvkové  organizace   Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 
                 
II.      s c h v a l u j e
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137tak, jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
1. M. Kozumplíkové, starostce městské části
1.1. podepsat dodatek zřizovací listiny
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části