Usnesení ZMČ č. 275 ze dne 17.3.2009

ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1. 1. 2009

č.j.: 137/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 275
ze dne 17.3.2009
 
ke stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1. 1. 2009
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a   v ě d o m í
 
         že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1.1.2008  71 140 osob
 
 
II.              s c h v a l u j e
 
1.       výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva městské části s účinností od 1.1.2009 takto:

1.    člen rady městské části  3 700,-- Kč
2.    předseda výboru zastupitelstva městské části         2 960,-- Kč
3.    předseda komise rady městské části  2 960,-- Kč
4.    člen výboru zastupitelstva městské části2 370,-- Kč
5.    člen komise rady městské části 2 370,-- Kč
6.    člen zastupitelstva městské části 1 270,-- Kč
7.    předseda zvláštního orgánu5 800,-- Kč
8.    člen zvláštního orgánu2 370,-- Kč

 
2.       paušální hodinovou částku pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části pro rok 2009 ve výši 450,--Kč.
 
III.           u k l á d á
 
         1.      oddělení personální práce a mezd
 
         1.1.    zajistit vyplácení odměn
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části