Usnesení ZMČ č. 274 ze dne 17.3.2009

k záměru projektu výstavby Viktoria Žižkov Center

č.j.: 189/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 274
ze dne 17.3.2009
 
k záměru projektu výstavby Viktoria Žižkov Center
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.                  b e r e  n a  v ě d o m í
 
1.       zápis č. 4 Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ul., uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
2.       postup zvýšení základního kapitálu ve společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení
3.       dohodu mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedenou v příloze č. 3
4.       dohodu o upsání akcií uvedenou v příloze č. 4
5.       prohlášení vkladatele – akcionáře MČ Praha 3 o vkladu nemovitostí  do základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení
 
 
II.               s c h v a l u j e
 
1.       postup zvýšení základního kapitálu ve společnosti Viktoria Žižkov a.s.  uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení
2.       dohodu mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedenou v příloze č. 3
3.       dohodu o upsání akcií uvedenou v příloze č. 4
4.       prohlášení vkladatele – akcionáře MČ Praha 3 o vkladu nemovitostí  do základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení
 
 
 
III.    u k l á d á
 
         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                  1.1.    podepsat v návaznosti na příslušná rozhodnutí Hl.m.Prahy, orgánů společnosti Viktora Žižkov a.s. a  vyhotovení znaleckého posudku soudem ustanoveného znalce 
 
         1.       dohodu mezi akcionáři společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedenou v příloze č. 3
         2.       dohodu o upsání akcií uvedenou v příloze č. 4
         3.       prohlášení vkladatele – akcionáře Městské části Praha 3 o  vkladu nemovitostí do základního kapitálu      společnosti Viktoria Žižkov a.s. uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení              
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části