Usnesení ZMČ č. 273 ze dne 17.3.2009

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 dodatkem č. 1

č.j.: 134/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 273
ze dne 17.3.2009
 
ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 dodatkem č. 1
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 uvedenou v příloze  tohoto usnesení
 
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 tak, jak je uvedena v příloze tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části 
 
         1.1.    podepsat dodatek č. 1 zřizovací listiny
 
 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části