Usnesení ZMČ č. 272 ze dne 17.3.2009

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700

č.j.: 133/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 272
ze dne 17.3.2009
 
ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
 
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 uvedenou v příloze  tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
 
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad ohradou 25/1700 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení
 
 
III.    u k l á d á
 
1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části 
 
         1.1.    podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části