Usnesení ZMČ č. 271 ze dne 17.3.2009

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov praha 3, příspěvková organizace

č.j.: 166/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 271
ze dne 17.3.2009
 
ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov praha 3, příspěvková organizace
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
1.       M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
1.1     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny, která je přílohou tohoto usnesení
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části