Usnesení ZMČ č. 270 ze dne 17.3.2009

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 / k poskytnutí nenávratné půjčky, daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 / k rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3

č.j.: 150/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 270
ze dne 17.3.2009
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -
poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ Praha 3
 
k poskytnutí nenávratné půjčky, daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3
 
k rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratných   bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, poskytnutí nenávratné půjčky (daru) z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu   obnovy a rozvoje MČ Praha 3, dle přílohy č.1 tohoto usnesení
 
 
II.       u k l á d á
 
            1. odboru ekonomickému
 
1.1   připravit příslušné smlouvy o poskytnutí návratných bezúročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3, připravit smlouvu o poskytnutí nenávratné půjčky, daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a připravit dodatek smlouvy o rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, s vlastníky domů
 
 
          2.  M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
       2.1. podepsat příslušné smlouvy o poskytnutí  návratných  bezúročných půjček  z  Fondu  obnovy  a  rozvoje  pro  opravy  a  rekonstrukce domů  na  území  Městské části  Praha  3, připravit  smlouvu  o poskytnutí nenávratné půjčky, daru z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 a připravit dodatek smlouvy o rozšíření využití stávající bezúročné půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3, s vlastníky domů
 
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části