Usnesení ZMČ č. 269 ze dne 17.3.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2665/30 v budově čp. 2665, Pod Lipami 7 v k.ú. Žižkov,dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 154/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 269
ze dne 17.3.2009
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2665/30 v budově čp. 2665, Pod Lipami 7 v k.ú. Žižkov,dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
I.       b e r e   n a    v ě d o m í
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2665/30 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech domu č.p. 2665, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 7, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      s c h v a l u j e
vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2665/30 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech domu č.p. 2665, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 7, Praha 3 – umístění účastníků
 
            
Bytová jednotka č. 2665/30 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech domu č.p. 2665, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 k.ú. Žižkov
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
1
013425/2009
2 195 000 Kč
Marcel Hubáček
4
013430/2009
2 042 250 Kč
Jiří Linhart
  
 
2.  prodej bytové jednotky č. 2665/30 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 553/18419 na společných částech domu čp. 2665, a odpovídajícím podílem na stavebním pozemku parc.č. 3608 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
 
3.   prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 14 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části. 
 
 
III.       u k l á d á
 
      1.  M. Kozumplíkové, starostce městské části 
 
      1.1.    podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
 
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části