Usnesení ZMČ č. 267 ze dne 17.3.2009

k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2664/8 v budově čp. 2664, Pod Lipami 5 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. –   Praha 3

č.j.: 152/2009
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 267
ze dne 17.3.2009
 
k vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2664/8 v budově čp. 2664, Pod Lipami 5 v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. –   Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.        b e r e   n a    v ě d o m í
 
Zápis z vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2664/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18324 na společných částech domu č.p. 2664, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 5, Praha 3, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.       s c h v a l u j e
 
1.     vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2664/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18324 na společných částech domu č.p. 2664, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 k.ú. Žižkov, Pod Lipami 5, Praha 3 – umístění účastníků
 
        
Bytová jednotka č. 2664/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18324 na společných částech domu čp. 2664, k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 k.ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
jméno účastníka výběrového řízení
3
013429/2009
3 530 000 Kč
Jovana Zárubová
6
013658/2009
2 300 000 Kč
MUDr. Pavel Novotný, Jitka Novotná
  
 
2.       prodej bytové jednotky č. 2664/8 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 681/18324 na společných částech domu čp. 2664, a odpovídajícím podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/11 dle zák. č. 72/94 Sb., k.ú. Žižkov účastníku výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek nepronajatých, schválených usnesením ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008 a Podmínkami výběrového řízení.
 
3.                prodej účastníku, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky do 14 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky způsobem podle pokynů městské části. 
 
 
III.       u k l á d á
 
1.   M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
 1.1.    podepsat smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené Radou městské části
             
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části