Usnesení ZMČ č. 194 ze dne 18.9.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

č.j.: 624/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 194
ze dne 18.9.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
1. 1.   připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.   podepsat příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníkem domu
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části