Usnesení ZMČ č. 193 ze dne 18.9.2008

k založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.

č.j.: 600/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 193
ze dne 18.9.2008
 
k založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s.
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
        
1.       založení společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářem bude Městská část Praha 3
 
2.       zakladatelskou listinu a stanovy společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
 
3.       finanční vklad do společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., ve výši 2.000.000 Kč
 
 
II.              u k l á d á
 
1.      Radě městské části
 
1. 1.     zřídit účet a převést finanční vklad na účet zakládané společnosti dle bodu I/3. tohoto usnesení
 
2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.     podepsat zakladatelskou listinu se stanovami společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a. s., formou notářského zápisu v souladu s tímto usnesením
 
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části