Usnesení ZMČ č. 191 ze dne 18.9.2008

k odejmutí svěření staveb – 12 ks stožárů veřejného osvětlení umístěných na pozemcích parc. č. 2139/135 a 2139/149 vše v k. ú. Žižkov

č.j.: 540/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 191
ze dne 18.9.2008
 
k odejmutí svěření staveb – 12 ks stožárů veřejného osvětlení umístěných na pozemcích parc. č. 2139/135 a 2139/149 vše v k. ú. Žižkov
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
odejmutí svěření staveb – 12 ks stožárů veřejného osvětlení umístěných na pozemcích parc. č. 2139/135 a 2931/149 vše v k. ú. Žižkov, v hodnotě 588.671 Kč
 
 
II.      u k l á d á
 
1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
1. 1.   požádat Zastupitelstvo hlavního města Prahy o odejmutí svěření výše uvedených staveb
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části