Usnesení ZMČ č. 190 ze dne 18.9.2008

k prodeji pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov, společnosti Metrostav Vackov a. s., IČ 25641182

č.j.: 610/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 190
ze dne 18.9.2008
 
k prodeji pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov, společnosti Metrostav Vackov a. s., IČ 25641182
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
prodej pozemku parc. č. 3541/103 v k. ú. Žižkov, společnosti Metrostav Vackov a. s., IČ 25641182, za cenu stanovenou dohodou v celkové výši 39.830.000 Kč
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                   1. 1.   podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části