Usnesení ZMČ č. 189 ze dne 18.9.2008

ke změně objemu rozpočtu roku 2008

č.j.: 613/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 189
ze dne 18.9.2008
 
ke změně objemu rozpočtu roku 2008
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2008 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
1. 1.   realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
 
 
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části