Usnesení ZMČ č. 188 ze dne 18.9.2008

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a k rozšíření účelu již schválených půjčeka ke zrušení půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3

č.j.: 559/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 188
ze dne 18.9.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a k rozšíření účelu již schválených půjček
a ke zrušení půjčky z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 a rozšíření účelu již schválených půjček a zrušení půjčky z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
1. 1. připravit příslušné smlouvy o návratných bezúročných půjčkách a o rozšíření účelu již schválených půjček a o zrušení půjčky s vlastníky domů
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
2. 1.   podepsat příslušné smlouvy o půjčkách a jejich dodatky s vlastníky domů
 
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části